الف) تنظیم شعله

تنظیم شعله بایستی به گونه ای انجام شود كه شاهد هیچ برخوردی بین شعله و انتهای دیگ نباشیم. این کار بایستی در نقطه ای كه دیگ و مشعل در بالاترین راندمان خود قرار دارند، صورت گیرد و حد استاندارد محصولات احتراق مطابق با استانداردهای موجود رعایت گردد و همچنین هوای اضافه در كمترین مقدار ایمن آن مطابق با استانداردهای ملی باشد.

توجه

در موتورخانه هایی كه مشعل به کار رفته در آن ها، از نوع گازوییل سوز است، بایستی علاوه بر اندازه گیری غلظت محصولات احتراق، فرآیند آنالیز دود نیز مطابق استاندارد ملی، انجام شود.

وضعیت درزبندی و یا نشتی دیگ بایستی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امكان اصلاح شود. درزبندی سایر منافذ (مانند اطراف محل نصب مشعل) نیز در صورت امكان با چسب آلومینیوم یا خمیر دیگ انجام شود.
نصب دامپر مناسب روی دودكش، در صورت امكان توصیه می شود. همچنین بنا به توصیه، درصورتی که تعویض بخشی از دودكش لازم باشد، بایستی این كار با هماهنگی مسؤول موتورخانه انجام گیرد.
درصورتیكه مكش دودكش مثبت یا صفر باشد، بایستی با بازبینی آن از عدم گرفتگی مسیر دودكش اطمینان حاصل شود.
ب) بازبینی دقیق یون شعله و جرقه زن و در صورت لزوم تعویض آن با هماهنگی مسوول تاسیسات ساختمان.
پ) بازبینی شعله پخش كن و شعله پوش و تنظیم آن ها در صورت نیاز.

سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه ۴

شکل ۴تنظیم مشعل گازی موتورخانه توسط تکنسین

توجه

در موتورخانه هایی كه سوخت مشعل آن ها، گازوییل است، عملكرد پمپ و نازل گازوییل به صورت چشمی بررسی شود.

همچنین در هنگام سرویس بایستی، لقی و نصب صحیح مشعل را در محل خود مورد بررسی قرار داد. بازدید حس كننده فشار گاز و هوا و رله و اطمینان از استقرار و تنظیم صحیح آن ها نیز جز فعالیت های انجام شده در تنظیم مشعل موتورخانه به شمار می آید.
برای آشنایی با رله مشعل گازی می توانید به مقاله مدار و نقشه رله مشعل گازی و همچنین رله مشعل گازی از طریق همین سایت مراجعه فرمایید.

برای ایجاد تطابق نسبی میان ظرفیت دیگ و مشعل، با مقایسه مقدار مصرف اولیه گاز و مقدار مصرف بهینه به دست آمده، مقدار گاز ورودی مشعل به صورت متناسب كم یا زیاد شود. در این حالت توجه شود که شعله به ته دیگ نخورده و حتی الامكان ۸۰ درصد طول دیگ را بپوشاند.
برای آشنایی بیشتر می توانید مقاله تنظیم شیر برقی مشعل گازی را از طریق همین سایت مطالعه فرمایید.

پس از تنظیم اولیه دبی گاز یا گازوییل، دریچه هوا طوری تنظیم شود كه مقدار CO در محدوده استاندارد تعریف شده قرار گیرد و هوای اضافه در كمترین مقدار ممكن خود باشد(توصیه می گردد این مقدار كمتر از ۳۰ درصد باشد). چنانچه با تنظیم دریچه هوای مشعل، رسیدن به این نقطه امكان پذیر نبود می توان با كم كردن تدریجی و اندك دبی گاز یا گازوییل و تغییر دریچه هوا به درجه مطلوب دست پیدا کرد.
توجه شود که هوای تازه و كافی برای احتراق مناسب مشعل باید همیشه با تهویه مناسب در موتورخانه وجود داشته باشد.

خدمات مرتبط